ให้เข้ากันกับทั้งวินโดส์ และ ลีนุกซ์ สรปุว่า

  1. ชื่ออังกฤษเท่านั้น
  2. ห้ามเว้นวรรค
  3. ใช้ a-z , 1-9  and  –  or  _  only
Advertisements