การreplace database ที่มีสตริง ‘\/’

ถ้าเห็น ‘\/’ เวลาเขียน sql ต้องเขียนเป็น ‘\\/’

Advertisements

Cann’t connect Transmission outside

if in same lan ,it’s OK .

I think because of no DDNS , so ..

1. Install webmin for config DDNS here

mkdir webmin
cd webmin
wget http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin-1.580.tar.gz
gunzip webmin-1.580.tar.gz
tar xf webmin-1.580.tar
cd webmin-1.580
sudo ./setup.sh /usr/local/webmin

2.Upgrade webmin

3.not seen ddns on webmin , where?

4.do it as this link   and update rc.local this link

5. Further more than 9091 port forward, there is one port that need to config for open to torrent out 15413 (look at transmission option).

แก้ภาพไม่แสดงใน widgetkit 2.9.2

Tags

ไปปรับภาพให้มีขนาดเล็กลงแต่ทำไมไม่แสดง

ใช้ inspection ไปดู attribute ของรูป ได้ลิงค์มา เอาไปเปิดอีกหน้าต่าง ขึ้น error  ว่าไม่มี permission

แก้ 3 อย่าง

  1. fixed permission in control panel
  2. corret folder /administrator/component/com_widgetkit to 777
  3. correct folder /media/widgetkit to 777